Oświadczenie o ochronie danych

Oświadczenie o ochronie danych

  1. Ochrona danych w skrócie

Ogólne wskazówki

Poniższe wskazówki zawierają ogólne informacje o tym, co się dzieje z Państwa danymi osobowymi, jeżeli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, dzięki którym mogą być Państwo osobiście zidentyfikowani. Dokładne informacje na temat ochrony danych znajdą Państwo w naszym oświadczeniu o ochronie danych podanym poniżej tego tekstu.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na naszej stronie internetowej?

Dane na niniejszej stronie internetowej przetwarza operator strony. Te dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce redakcyjnej niniejszej strony internetowej.

Jak zbieramy Państwa dane?

Państwa dane są z jednej strony zbierane w ten sposób, że nam je Państwo podają. Może się tak dziać np. przy wpisywaniu danych w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie podczas odwiedzin strony przez nasz system informatyczny. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas otworzenia strony). Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie, jak tylko wejdą Państwo na naszą stronę.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest zbierana, aby zapewnić bezbłędne udostępnianie strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy Państwa zachowania podczas użytkowania.

 

 

Jakie prawa mają Państwo odnośnie do swoich danych?

Mają Państwo w każdej chwili prawo otrzymać bezpłatnie informację o pochodzeniu, odbiorcy i celu Państwa zapisanych danych osobowych. Mają Państwo ponadto prawo żądać poprawienia, zablokowania lub skasowania tych danych. W tym celu oraz w razie innych pytań na temat ochrony danych mogą się Państwo w każdej chwili zwrócić do nas na adres podany w stopce redakcyjnej. Ponadto przysługuje Państwu prawo do zażalenia we właściwym organie nadzorczym.

Poza tym mają Państwo prawo żądać w pewnych okolicznościach ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w dziale „prawo do ograniczenia przetwarzania”.

 

Narządzenia do analizy i narzędzia obcych operatorów.

Podczas odwiedzin naszej strony internetowej Państwa zachowanie podczas przeglądania może być statystycznie analizowane. Dzieje się to przede wszystkim za pomocą plików cookies i tak zwanych programów do analizy. Analiza Państwa zachowania podczas wizyty odbywa się z reguł anonimowo; przy pomocy zachowania nie można ustalić, że to Państwo. Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej poprzez nieużywanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

  1. Ogólne wskazówki i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy niniejszych stron traktują ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Jeżeli korzystają Państwo z niniejszej strony internetowej, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym mogą być Państwo osobiście zidentyfikowani. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim ceku się to dzieje.

Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych w Internecie (np. przy komunikacji za pośrednictwem e-maila) może posiadać luki bezpieczeństwa. Ochrona danych bez luk przed dostępem przez osoby trzecie nie jest możliwa.

Informacja o jednostce odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną za opracowanie danych na niniejszej stronie internetowej to:

Barbara Cielenga
Waldemarstr. 20
51107 Köln
telefon: 0221 984 10 82
e-mail: info@polnisch-in-koeln.de

jednostką odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która sama lub razem z innymi decyduje o celach i środkach do przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzanie danych jest możliwych tylko za Państwa jednoznaczną zgodą. Raz udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy komunikat e-mailem do nas bez określonej formy. Legalność przetwarzania danych mającego miejsce do momentu odwołania zgody pozostaje nienaruszona.

Prawo sprzeciwu wobec zbierania danych w szczególnych przypadkach oraz wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, mają Państwo w każdej chwili prawo z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Daną podstawę prawną, na której oparte jest przetwarzanie, znajdą Państwo w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Jeżeli złożą Państwo sprzeciw, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane, chyba że możemy udowodnić bezwzględne, przeciwne ochronie powody przetwarzania, które przeważają na Państwa interesami, prawami i wolnościami lub jeżeli przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych (sprzeciw według art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo złożyć w każdej chwili sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, jeżeli jest on powiązany z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli złożą Państwo sprzeciw, Państwa dane osobowe nie będą od tej pory wykorzystywane w celu marketingu bezpośredniego (sprzeciw według art. 21 ust. 2 RODO).

 

 

Prawo do zażalenia we właściwym organie nadzorczym

W przypadku naruszeń RODO danej osobie przysługuje prawo do zażalenia w organie nadzorczym, w szczególności w kraju członkowskim Państwa miejsca zamieszkania, Państwa miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do zażalenia istnieje bez uszczerbku dla innych środków zaskarżenia w zakresie prawa administracyjnego lub sądowego.

Prawo do przekazania danych

Mają Państwo prawo zlecić przekazanie danych, które w sposób zautomatyzowany przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub w celu wykonania umowy, sobie lub osobie trzeciej w standardowym, odczytywalnym komputerowo formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej jednostce odpowiedzialnej, ma to miejsce tylko gdy jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Niniejsza strona z powodów bezpieczeństwa i dla ochrony przesyłania poufnych treści, jak na przykład zamówień lub zapytań, jakie wysyłają nam Państwo jako operatorowi strony, wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Szyfrowane połączenie rozpoznają Państwo po tym, że w wierszu adresu przeglądarki „https://” zmienia się na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeżeli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywowane, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być przeczytane przez osoby trzecie.

 

Informacja, blokada, usunięcie i poprawa

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o Państwa zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz o celu przetwarzania danych i ewentualnie prawo do poprawy, blokady lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w razie innych pytań na temat danych osobowych mogą się Państwo w każdej chwili zwrócić do nas na adres podany w stopce redakcyjnej.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą się Państwo w każdej chwili zwrócić do nas na adres podany w stopce redakcyjnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

Jeżeli nie zgadzają się Państwo z poprawnością Państwa danych osobowych zgromadzonych u nas, z reguły potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas sprawdzania mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się / odbywa się niezgodnie z prawem, mogą Państwo zamiast usunięcia żądać ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, Państwo jednak ich potrzebują do wykonania, obrony kub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zamiast usunięcia żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli złożyli Państwo sprzeciw według art. 21 ust. 1 RODO, należy dokonać rozważenia pomiędzy Państwa i naszymi interesami. Dopóki jeszcze nie jest jasne, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie Państwa danych osobowych, dane te – pomijając ich zapisanie – jest możliwe tylko z Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z powodu ważnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub kraju członkowskiego.

 

 

 

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Wykorzystanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku stopki redakcyjnej do przesyłania niejednoznacznie pożądanej reklamy i materiałów informacyjnych jest niniejszym odwołane. Użytkownicy stron zastrzegają sobie jednoznacznie podjęcie prawnych kroków w przypadku niechcianego przesyłania informacji reklamowych, na przykład poprzez e-maile spamowe.

  1. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe wykorzystują częściowo tak zwane cookies. Pliki cookies nie wyrządzają Państwa komputerowi żadnej szkody i nie zawierają żadnych wirusów. Cookies służą do tego, aby naszą ofertę uczynić bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywniejszą i bezpieczniejszą. Cookies to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Państwa komputerze i które zapisuje Państwa przeglądarka.

Najczęściej używane przez nas cookies to tak zwane „cookies tymczasowe”. Po zakończeniu Państwa wizyty są automatycznie kasowane. Inne cookies pozostają na Państwa urządzeniu końcowym, aż je Państwo usuną. Te cookies umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie.

Mogą Państwo tak ustawić przeglądarkę, że będą Państwo informowani o użyciu cookies i udzielali zgody w poszczególnym przypadku, wyłączali akceptację cookies w pewnych przypadkach lub ogólnie lub aktywowali automatyczne usuwanie cookies przy zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji cookies funkcjonowanie niniejszej strony internetowej może być ograniczone.

Cookies wymagane do przeprowadzenia elektronicznego procesu komunikacji lub do udostępnienia określonych, przez Państwa pożądanych funkcji (np. funkcja koszyka), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w zapisywaniu cookies w celu technicznie bezbłędnego i optymalnego udostępnienia jego usług. Jeżeli inne cookies (np. cookies do analizy Państwa zachowania podczas nawigacji) są zapisywane, są opisane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 

Pliki logowania serwera

Operator stron zbiera i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach logowania serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

typ i wersja przeglądarki

Stosowany system operacyjny

Adres odsyłający URL

Nazwa hostu komputera uzyskującego dostęp

Czas zapytania do serwera

Adres IP

Zestawienie tych danych z innymi źródłami danych nie jest podejmowane.

Zbieranie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony – w tym celu muszą być zebrane pliki logowania serwera.

Formularz kontaktowy

Jeżeli prześlą nam Państwo zapytania poprzez formularz kontaktowy, Państwa dane z formularza zapytania łącznie z podanymi tam przez Państwa danymi kontaktowymi są przez nas zapisywane w celu realizacji zapytania oraz na wypadek późniejszych pytań. Tych danych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wpisanych do formularza kontaktowego odbywa się więc wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy komunikat e-mailem do nas bez określonej formy. Legalność procesów przetwarzania danych mającego miejsce do momentu odwołania zgody pozostaje nienaruszona.

Dane podane w formularzu kontaktowym pozostają u nas, aż wezwą nas Państwo do ich usunięcia, odwołają swoją zgodę na zapisywanie danych lub cel zapisywania danych ustanie (np. po zakończonej realizacji Państwa zapytania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

 

  1. Wtyczki i narzędzia

Google Web Fonts

Niniejsza strona do jednolitego przedstawiania czcionek używa tak zwane Web Fonts, udostępnione przez Google. Podczas otwierania strony Państwa przeglądarka pobiera potrzebne Web Fonts do pamięci cache przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google dowiaduje się, że z Państwa adresu IP została otwarta nasza strona internetowa. Stosowanie Google Web Fonts odbywa się w interesie jednolitej i ładnej prezentacji naszych ofert online. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje Web Fonts, używana jest standardowa czcionka przez Państwa komputer.

Dodatkowe informacje na temat Google Web Fonts znajdą Państwo na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Niniejsza strona używa poprzez API usługę map Google Maps. Operatorem jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu użycia funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Te informacje są z reguły przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Operator niniejszej strony nie ma żadnego wpływu na przesyłanie tych danych.

Stosowanie Google Maps odbywa się w interesie ładnej prezentacji naszych ofert online oraz w celu łatwego odnajdywania miejsc podanych przez nas na stronie internetowej. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych użytkownika znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.